Hiểu đơn giản, đất thổ canh chính là đất nông nghiệp