lắp đặt hệ thống mạng tòa nhà có quy mô lớn, bao quát một phạm vi tương đối rộng