Trầm hương tự nhiên sở hữu giá trị cao, giá bán từ vài trăm đến vài tỷ cho 1kg