Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực – tăng cường thế cạnh tranh