Cấu hình dự đoán từ Sparrow News bao gồm iPhone 14 Max