Xác định những trở ngại trong công việc  hiệu quả nhất