Trầm hương Việt Nam có hương thơm đặc biệt, giá bán cao