Trầm hương nhân tạo có giá bán từ 60.000 – 65.000 USD/kg