Tối ưu hóa quy trình bán hàng bằng máy pos thu ngân