Xem màn tung cước bằng chân sau của loài gián chẳng khác gì các võ sư đỉnh cao xuất chiêu