Phương pháp giúp doanh nhân tránh mệt mỏi bạn cần biết