Những cái bẫy doanh nhân mới cần tránh​ những vấn đề không mong muốn