Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội, Việt Nam) – Đánh giá