Những chiến lược quảng cáo khiến cho sức hút của giày LV ngày càng lớn