Mặt sau “như tạc tượng” của iPhone Pro Max 14 đang phát tán rộng rãi trên Twitter