Diamond Bay Resort & Spa, Nha Trang – Cập nhật Giá năm 2022