thực hiện thi công hệ thống mạng tòa nhà tuỳ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp