Sofitel Ecopark – Cực phẩm trong bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu – Malta Land