các lo ngại về bảo mật khi sử dụng Container Registry 3